ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان مجازی

 1.500.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

 

بر اساس سطح زبان آموزان روز و ساعت متعاقبا اعلام می شود

 

 

موجود