ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ عمومی ۱ (استاد رحمانی)

 300.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

استاد:رحمانی

روز و ساعت یکشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷

صرفا پرسش و دادن برنامه