ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۶ (استاد رحمانی)

 300.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز و ساعت:شنبه و سه شنبه ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵:۴۵