ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ سال ترم۲ (استاد افشاری)

 1.100.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت :شنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹ و پنجشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲

طرح درس :  حفظ سوره نازعات و مرور سوره های ناس ، کوثر ، توحید ، عصر،نبا و مسد