ثبت نام کلاس های آموزشی

صرف و نحو کاربردی (استاد دهقانی زاده)

 1.000.000

بیشتر از ۳ جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

استاد : دهقانی زاده

روز و ساعت : یکشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷