ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

صرف و نحو (استاد دهقانی زاده)

 1.000.000

به ازای هرجلسه غیبت غیر موجه ۲۰ هزار تومان جریمه و بیشتر از ۳ جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

استاد : دهقانی زاده

روز و ساعت : ۴ شنبه ها  ساعت  ۱۸ الی ۱۹