ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ کل در سه سال تابستان سوم

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد

 

دسته:

توضیحات

تدریس بر اساس برنامه مدون

استاد خانم دکتر  علایی

در صورت عدم اجرای برنامه به صورت کامل برای هر برنامه ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان جریمه دریافت خواهد شد.

کلاس : روز های