ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۵ (استاد مرادی شجاع)

 700.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات


روز های شنبه و دوشنبه ساعت ۱۰