ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۶ (استاد جلالی)

 1.000.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

توضیحات

روز های پنجشنبه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ و روزهای یکشنبه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

طرح درس : سوره  مطففین و مرور محفوظات