ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۳۰ ترم۵

 400.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

موجود

دسته:

توضیحات

استاد:شریفیان

طرح درس حفظ سوره های نباء و نازعات

و مرور محفوظات

روزهای پنجشنبه ساعت ۱۲/۳۰ الی  ۱۳/۳۰