ثبت نام کلاس های آموزشی

کلاس قرائت برادران (استاد محمدیان)

 800.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد

دسته:

توضیحات

استاد محمدیان

این کلاس روز های یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ تشکیل خواهد شد.

طرح درس و شیوه کاری متناسب با سطح شرکت کنندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.