ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

کلاس قرائت برادران (استاد محمدیان)

 800.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد محمدیان

این کلاس روز های چهارشنبه ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ تشکیل خواهد شد.

طرح درس و شیوه کاری متناسب با سطح شرکت کنندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.