ثبت نام کلاس های آموزشی

قرائت مفهومی قرآن کریم

 500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز  سه شنبه ساعت ۱۸

استاد/ آقای دکتر فتحی