ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

قرائت مفهومی قرآن کریم

 500.000

استاد:فتحی

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز های چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷

تدریس تفسیر  ده صفحه اول جزء ۲

استاد/ آقای دکتر فتحی