آزمون چهار جزء ۲۷ تا ۳۰

 1.500.000

این آزمون از تاریخ ۷ تا ۱۰ مهر و از اجزاء ۲۷ تا ۳۰ گرفته خواهد شد .

حضور خانواده همراه قرآن آموز الزامی است و مبلغ دریافتی به ازای هر فرد می باشد.

در انبار موجود نمی باشد