ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان انگلیسی(استاد رفیعی پور)

 1.500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها  ۱۵/۳۰ الی ۱۷