ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ سه ساله تابستان اول

 1.500.000

دسته:

توضیحات

شرط ورود حفظ جزء۳۰

طرح درس : حفظ اجزاء ۲۷ تا ۳۰