ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۱

 500.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

استاد :مرادی شجاع

روز و ساعت کلاس : پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱

طرح درس : سوره نبا و دوره سوره های کوچک