ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان ۲ (استاد صافدل)

 1.500.000

غیبت بیش از سه جلسه حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز و ساعت کلاس دوشنبه ها ساعت ۲ تا ۳:۳۰ و سه شنبه ها ۵ تا ۶:۳۰