ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۴ (استاد رحمانی)

 300.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت:شنبه و سه شنبه ساعت ۱۴/۴۵ الی ۱۶