ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

تجزیه و ترکیب آیات قرآن کریم

 800.000

استاد خانم دهقانی زاده

این کلاس  چهارشنبه ها ساعت 9 صبح تشکیل می باشد.

شرط تشکیل کلاس ثبت نام حداقل 6 نفر می باشد.

پیش نیاز: آشنایی با قواعد و اصول اولیه صرف و نحو