ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

صرف و نحو۲ ( استاد دهقانی زاده)

 800.000

به ازای هرجلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از 3 جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

استاد : دهقانی زاده

روز و ساعت : پنجشنبه ها ۸ تا ۹ صبح