ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ کل در سه سال تابستان اول

 1.000.000

طرح درس : حفظ 27 تا 30

پیش نیاز : جز ء 30 و بخشی از جزء 29

 

دسته:

توضیحات

شرکت کنندگان در این کلاس ملزم به شرکت در اردو های آموزشی که در سال دوبار برگزار می شود هستند .