ثبت نام کلاس های آموزشی

آزمون مهرماه ۱۴۰۳(فقط اسکان)

 3.200.000

ناموجود

توضیحات

۱۶ مهرماه ساعت ۱۴ پذیرش

۲۰ مهرماه ساعت ۱۰ صبح خروج

البته افراد  از  نوزدهم  شب میتوانند محل اسکان را ترک کنند

ویادآور میشود این هزینه صرفا برای اسکان بوده و تهیه غذا (اعم ازصیحانه ناهار  شام )از همان مکان به عهده افرادمی باشد که برآورد هزینه برای هر نفر  هر شب ۱۵۵ هزار تومان می باشد