ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۳۰ ترم ۳

 400.000


به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد:شریفیان

طرح درس حفظ سوره های طارق اعلی غاشیه

و مرورسوره های فجر تا ناس

روزهای پنجشنبه ساعت ۱۱ الی۱۲