ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ سال ترم ۷ (استاد محرم نژاد)

 900.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس:شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶

طرح درس حفظ سوره های تکویر انفطار و طارق

مرور سوره های ضحی و لیل و بقیه محفوظات