ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۲

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد:علایی

روز های زوج ساعت ۲۰ الی ۲۲

طرح درس:حفظ جزء۲۲ و مرور محفوظات قبلی