ثبت نام کلاس های آموزشی

کلاس قرائت برادران

 700.000

استاد دکتر فتحی

این کلاس روز های چهارشنبه ساعت 20 تای 21:30 تشکیل خواهد شد.

طرح درس و شیوه کاری متناسب با سطح شرکت کنندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته: