کارگاه پیش از ازدواج

 1.500.000

زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد

این مبلغ بابت سه جلسه می باشد .در صورت رسیدن به حد نساب تشکیل می شود.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

دکتر طاهر نژاد