مباحثه و پرسش (اجزاء ۱۱-۱۵)

 1.500.000

روزهای شنبه و دوشنبه 21 تا 22

برای افراد جدید پس از ثبت نام آزمون به عمل می آید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد: دکتر اعلایی