ثبت نام کلاس های آموزشی

قرائت مفهومی قرآن کریم

 300.000

ترجمه و تفسیر مختصر از ابتدای قرآن کریم

پس از پایان هر جزء آزمون به عمل می آید که هزینه ای بابت آن دریافت می شود

توضیحات

روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴

استاد:دکتر علایی